Michail Ananin
Vasiliy Arkashov
Ilya and Jankel Berman, brothers
Vikenci Boretti
Victor Butra
Vladimir Dagaev
Lev Dashkevich
Alexander Ditlov
Lev Epstein
Monakhim Fishman
Fiodor Jastremsky
Somir Jukhnin
Sergey Kozhemyakin
Evgeniy Kozyulia
Valery Lobko
Vladimir Lupeyko
Israel Metor
Grigory Miransky
Galina Moskaleva
Moses Nappelbaum
Vladislav Leon Ostrovsky
Uladzimir Parfianok
Lavr Plakhov
Stanislav Anton Prushynski
Igor Savchenko
Vladimir Semeniaka
Isaak Serbov
Ilya Serebrin
Vladimir Shakhlevich
Isaal Soloveychik
Alexander Uglianitsa
Siargey Vishneuski
Michael Zhilinsky
Piotr Zlotnikov
Michael Zubey